Sleva 20 % na novou kolekci jaro/léto 2024

 • akce platí od 19:00 30. 3. 2024 do 23:59 21. 4. 2024
 • platí na e-shopu merinoobchod.cz i v kamenné prodejně 
 • akci je možné kombinovat s věrnostní slevou do maximální výše slevy 30 %
 • akci nelze kombinovat s jiným slevovým kódem
 • na akci není možné uplatnit dárkový poukaz
 • akce platí na produkty Icebreaker z nové kolekce jaro/léto 2024

Prodejna: sleva Vám bude odečtena na pokladně

E-shop: na e-shopu je nutné v nákupním košíku zadat MERINO24 do pole pro slevový kód. Kvůli lepší orientaci jsou produkty, na které akce platí, označené štítkem Jaro/léto 2024

Nakupovat můžete zde.

 

 

Kompletní podmínky k akci Sleva 20 % na novou kolekci jaro/léto 2024

Článek 1.

 • 1. Společnost SUPICH s.r.o., se sídlem Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 04805445 zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 252519 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail info@merinoobchod.cz, telefonní číslo +420 737 700 377, adresa provozovny Icebreaker, Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město („Společnost“), pořádá prodejní akci s názvem Sleva 20 % na novou kolekci jaro/léto 2024 dále jen (Akce).
 • 2. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Akce. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Článek 2.

 • 1. Akce se uskuteční v období od 19:00 30. 3. 2024 do 23:59 21. 4. 2024  na e-shopu merinoobchod.cz s tím, že nabídka vztahující se k Akci je platná jen ve stanoveném období. Akce platí i v kamenné prodejně Icebreaker Praha, Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Článek 3.

 • 1. Účastníkem Akce může být fyzická i právnická osoba, která je konečným zákazníkem a která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Zákazník“). Akce není určena osobám, které zboží zařazené do Akce kupují za účelem dalšího prodeje.
 • 2. Do Akce budou zařazeni pouze ti Zákazníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými Zákazníky a Zákazníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Akce vyloučit.

Článek 4.

 • 1. Zákazník se do Akce zapojí tak, že v době a místě konání Akce dle článku 2 Pravidel zakoupí produkt značky Icebreaker z nové kolekce jaro/léto 2024, na který mu bude na pokladně automaticky odečtena sleva 20 %. Na e-shopu je nutné v nákupním košíku zadat MERINO24 do pole pro slevový kód. („Nákup“)
 • 2. Akci je možné kombinovat s věrnostní slevou do maximální výše slevy 30 %
 • 3. Společnost má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Zákazníky. Společnost je oprávněna s konečnou platností vyloučit Zákazníka v případě, že bude mít podezření, že se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.

Článek 5.

 • 1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na webové stránce: https://www.merinoobchod.cz/nase-novinky/sleva-20-na-novou-kolekci-jaro-leto-2024
 • 2. Společnost je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na e-mailové adrese či telefonním čísle uvedených výše.
 • 3. Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 • 4. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky Akce či dobu jejího trvání bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Zákazníků vůči Společnosti. Každá taková změna Pravidel či Akce bude vyhlášena stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Společnost provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Společnosti, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Společnost bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Zákazníky.
 • 5. Při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace) u zboží v rámci této Akce se postupuje podle platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a podle platného reklamačního řádu Společnosti.
 • 6. Při odstoupení Zákazníka od smlouvy bude Zákazníkovi vrácena kupní cena a odstoupení od kupní smlouvy se řídí dle standardních podmínek viz Obchodní podmínky.
 • 7. Slevy a jiné výhody v rámci této Akce nelze kombinovat s jakýmikoliv jinými slevami, jinými prodejními akcemi.
 • 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Zákazníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Zákazník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Zákazníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 • 9. Zákazník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Affiliate program